PRIVACY STATEMENT EN COOKIEVERKLARING

Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent. In dit document staat beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hoe je kunt aangeven waar we je gegevens voor mogen gebruiken en wat je moet doen om je gegevens te wijzigen. Ook lees je hier waar je terecht kunt met vragen over privacy.

Conform de AVG behandelen we de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De door jou gegeven informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige manier.

Wie zijn we?

oneCentral is gevestigd in Hoofddorp. oneCentral verwerkt in het kader van zijn bedrijfsvoering verschillende persoonsgegevens. Deze verwerkingen hebben betrekking op verschillende betrokkenen:

  – Sollicitanten

– Medewerkers

– Klanten

– Websitebezoekers


Cookies

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden waarin de door jou verstrekte informatie opgeslagen wordt. Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Welke gegevens verwerken we?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken met betrekking tot onze werkzaamheden. Dit zijn persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van HR-processen. oneCentral ontvangt deze gegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van klanten in het kader van opdrachten en projecten. Denk hierbij aan communicatie tussen partijen maar ook de interne communicatie. Verder worden de persoonsgegevens van medewerkers in de personeels- en salarisadministratie verwerkt. Websitebezoekers kunnen vragen stellen en in contact komen met oneCentral. Daarvoor worden ook persoonsgegevens gebruikt.

Waarom verzamelen we je gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus voor verschillende redenen. Elke verwerking die wij uitvoeren heeft een wettelijke grondslag zoals beschreven in de AVG. Dit zijn de verschillende grondslagen waar wij ons op beroepen:

– Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst of bij overeenkomsten van opdracht.

– Verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband.

– Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven.

– Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten. Dit geldt voor o.a. marketingactiviteiten en interne administratie en communicatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd waar deze toepasselijk zijn. Daarnaast heeft oneCentral zelf bewaartermijnen ingesteld voor persoonsgegevens zonder wettelijk bewaartermijn. Hierbij is steeds gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden na vier weken verwijderd. Sollicitanten kunnen echter toestemming geven om hun gegevens nog een jaar te bewaren omdat er mogelijk later nog een passende functie beschikbaar komt. De vragen die binnenkomen via het contactformulier op de website worden verwijderd na afhandeling.

Je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

Je kunt ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Tevens heb je recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar, beperking en het recht op inzage. Mocht je deze rechten willen uitoefenen dan kun je contact opnemen via [email protected] of een brief sturen naar oneCentral B.V., Postbus 171, 2000 AD Haarlem. Vermeld dan de volledige NAW-gegevens en e-mailadres waarop je te bereiken bent, alsmede je verzoek. Tevens vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij nemen dan binnen maximaal vier weken contact met je op.

Hoe beschermen we je gegevens?

Heb je vragen of opmerkingen over de bescherming van je persoonsgegevens of als je bezwaren hebt tegen de manier   waarop we met je gegevens zijn omgegaan, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected] of schriftelijk via oneCentral B.V., Postbus 171, 2000 AD Haarlem. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan helpen wij je graag verder. Mochten wij er onverhoopt niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy toezichthouder.

Wijzigingen privacy-en cookieverklaring

oneCentral behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website.

Versie opgesteld in mei 2021.